EL-MUSAVVİR

“Tasvir eden; her şeye bir suret ve şekil veren.” “Her şekli diğerinden farklı kılan.” “Mahlukatını istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan.” “O Allah ki, Hâlık’tır, Bâri’dir, Musavvir’dir. En güzel isimler O’nundur.” (Haşr, 59/24) Varlık âlemini seyrettiğimizde ilk önce suretler âlemi gözümüze çarpar. Bütün bu suretler, mahiyetlere…

El-CEBBAR

“Mahlukatı, iradesine uymaya mecbur eden.” “Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.” “Yaratıkların noksanlarını düzelten, işlerini ıslah eden.” “O, …Azîz’dir, Cebbâr’dır, Mütekebbir’dir.”(Haşr, 59/23) Cebir, ‘seçme hakkından mahrum bırakma’ demektir ve iradenin zıddıdır. Bu kâinat ve içindeki mahlukat, yokluktan varlığa kendi iradeleriyle değil, bir cebir ile sevk edilmişlerdir.

El-Mümin

  “Kendisine sığınanları emin kılan.” “Emniyet verici.” “Kullarını iman şerefiyle şereflendiren.” “Peygamberlerini doğrulayıp tasdik eden.” “O, …Selâm’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir.”  (Haşr,  59/23)

Es-Selam

“Zâtı kusurdan, sıfatları noksanlıktan ve fiilleri şerden sâlim olan.”(İmam Gazâlî) “Mahlukatını her türlü tehlikelerden selâmete erdiren.” “Cennetteki kullarına selâm eden.” “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selâm’dır…” (Haşr, 59/23)

El-Kuddûs

“Zâtında, sıfatında, fiillerinde, isimlerinde, hükümlerinde her türlü lekeden, eksiklikten çok uzak, pek temiz.” “Her şaibeden münezzeh, çok temiz ve pak olan.” “Göklerdekiler ve yerdekiler, Melîk, Kuddûs, Azîz ve Hakîm olan Allah’ı tesbih ederler.” (Cum’a sûresi, 62/1)

El-Melik

“Bütün varlıkların sahibi, tek hükümdarı.” “Bütün âlemlerin mutlak ve tek sultanı.” “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım; insanların melikine, insanların (gerçek) ilâhına…”( Nâs sûresi, 14/1-3) Nur Külliyatı’nda bir terkip geçer: Saltanat-ı Rububiyet. Bu ifade bize, bütün âlemlerde her ne varsa hepsinin ilâhî terbiyeden geçtiğini ders verir. İşte bu…

Er-Rahmân / Er-Rahîm

Rahmân: “Dünya hayatında, mü’min-kâfir gözetmeksizin, mahlukatın hepsine merhametle muamele eden.”, “Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran.”, “Rızıkları ve her türlü iyilikleri ihsan eden.”Rahîm: “Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedî nimetler veren.”, “Ahiret hayatında sadece mü’minlere ihsan ve ikram eden.” “O Allah ki, O’ndan başka ilâh…