HABÎR

“Eşyanın hakikatlerini ve gizliliklerini bilen.” “Batınî haberler kendisinden saklanamayan.”“Ey iman edenler, Allah’tan korkun.Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah’tan korkun.Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”(Haşr Sûresi, 59/18) Alîm ismiyle Habîr isminin mânâları birbirine çok yakındır. Şu var ki, Alîm ismi daha umumîdir. Habîr denilince, haberdar olan, ilminden bir şey…