HALÎM

“Cezalandırmaya gücü yettiği halde, hemen ceza vermeyen.” “Kullarının isyanlarına karşı, hemen öfkeye kapılmayan.” “Şüphesiz Allah, Ğafur’dur, Halîm’dir.” (Âl-i İmran Sûresi, 3/155) Hikmet dünyası olan bu âlemde, eşyayı yaratmakta acele etmeyen, mahlukatı safha safha yaratan Allah, bu imtihan dünyasında küfür ve isyanlara da hemen ceza vermez. Kudreti…